ONER – 炫實 (DAZZLE)

Pinkray | K Win | Katto | DiDi

huǒ shān bīng chuān shēn hǎi
píng xíng shì jiè pái huái

rén fēn bù qīng shàn yǔ è hǎo yǔ huài
Now kùn zài wéi dù zhèng bù kāi

guò qù xiàn zài dào wèi lái
zhòng lái zài lái one more time

shí guāng zhǐ pái sù shuō
yīn guǒ dí cún zài woo~

shēn rù zài (close your eyes)
mèng dí mái (ni ge dai)
gāi bù gāi ràng nǎo dài jìng xià lái

cái míng bái guāng zhī wài
sī wéi bào zhà ràng
quán shì jiè qīng chú

dào yī piàn kōng bái~ xǐng guò lái~
kàn jiàn nà xuàn shí

dí sè cǎi wàn huā kāi kōng wú rén
zài zhì shēn shì wài

sù dù tíng bù xià lái
sù dù tíng bù xià lái
sù dù tíng bù xià lái

huǒ shān bīng chuān shēn hǎi
píng xíng shì jiè pái huái

rén fēn bù qīng shàn yǔ è hǎo yǔ huài
Now kùn zài wéi dù zhèng bù kāi

guò qù xiàn zài dào wèi lái
zhòng lái zài lái one more time

shí guāng zhǐ pái sù shuō
yīn guǒ dí cún zài woo~

shēn rù zài (close your eyes)
mèng dí mái (ni ge dai)
gāi bù gāi ràng nǎo dài jìng xià lái

cái míng bái guāng zhī wài
sī wéi bào zhà ràng
quán shì jiè qīng chú

dào yī piàn kōng bái~ xǐng guò lái~
kàn jiàn nà xuàn shí

dí sè cǎi wàn huā kāi kōng wú rén
zài zhì shēn shì wài

sù dù tíng bù xià lái
sù dù tíng bù xià lái

shēn rù zài
cái míng bái

yī piàn kōng bái~ xǐng guò lái~
kàn jiàn nà xuàn shí

dí sè cǎi wàn huā kāi kōng wú rén
zài zhì shēn shì wài

sù dù tíng bù xià lái
sù dù tíng bù xià lái
sù dù tíng bù xià lá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s