Candy Mafia – My Boy

Milk | Nett | Garn | Bam Bam

láew chăn dtông ror èek naan tâo rai
láe jai kŏng chăn dtông ton ngăo tĕung mêua rài
Ooh yeah

chăn gôr hăy meu nor lít têe lŏng nai meuang sàp sŏn
dtông gaan krai sàk kon kúm krong dâai
mêua mee an-dtà-raai gôr mâi dtông glua wâa krai kăo jà maa koi tam ráai

yòo kon dieow man châang ngîap ngăo
mong doo kon èun kăo mee kôo gan jon chăn ton mâi dâai
ôh kwaam rák nâa dtaa yàang rai
por jà mee krai dtòp kam tăam chăn dâai măi

láew chăn dtông ror èek naan tâo rai
láe jai kŏng chăn dtông ton ngăo tĕung mêua rài

jai-man-mee-dtàe-kam-tăam mee-dtàe-kwaam-ngăo kon rák kŏng rao yòo têe năi
kon têe kăo jà mâi tíng gan láe jà mâi tam hâi chăn róng hâi
kon têe chăn bpen jâo kŏng kăo bpen kŏng chăn
mâi châi kŏng krai têe năi where is my boy?

Eh eh I just wanna meet you.
Eh eh I just wanna love you.
Eh eh tell me where are you yeah

chăn gôr mĕuan jâo yĭng têe ror jâo chaai maa hăa
dtông gaan mee kon rák mĕuan káo bâang
dâai dtàe ror dtòr bpai mâi róo mêua rai jâo chaai tĕung jà maa bpraa-gòt gaai

yàak mee kwaam song jam têe dee dâai mee kôo gàp kăo
máe mâi tâo nai făn gôr yom dâai
mâi dtông dee lêrt ler gwàa krai
kâe bpen pôo chaai tam-má-daa têe rák chăn

láew chăn dtông ror èek naan tâo rai
láe jai kŏng chăn dtông ton ngăo tĕung mêua rài

jai-man-mee-dtàe-kam-tăam mee-dtàe-kwaam-ngăo kon rák kŏng rao yòo têe năi
kon têe kăo jà mâi tíng gan láe jà mâi tam hâi chăn róng hâi
kon têe chăn bpen jâo kŏng kăo bpen kŏng chăn
mâi châi kŏng krai têe năi where is my boy?

kwaam òp ùn têe hĕn dtrong nâa láe kwaam sùk têe man doo láew mee kâa
chăn tam dâai kâe mong mâi koie dâai krôp krong sák tee

sòng grà-jòk gôr hĕn kâe chăn têe yòo dtrong née
kon kâang kâang mâi mee
(kon kâang kâang mâi mee)
rĕu dtông làp făn tĕung dâai jer~
kăo bpai yòo năi~

láew chăn dtông ror èek naan tâo rai
láe jai kŏng chăn dtông ton ngăo tĕung mêua rài

jai-man-mee-dtàe-kam-tăam mee-dtàe-kwaam-ngăo kon rák kŏng rao yòo têe năi
kon têe kăo jà mâi tíng gan láe jà mâi tam hâi chăn róng hâi
kon têe chăn bpen jâo kŏng kăo bpen kŏng chăn
mâi châi kŏng krai têe năi where is my boy?

Eh eh I just wanna meet you.
Eh eh I just wanna love you.
Eh eh tell me where are you
Someone that love me too.
Eh eh I just wanna meet you.
Eh eh I just wanna love you.
Eh eh tell me where are you
Oh baby who are you?

Candy Mafia – Low Sugar

Milk | Nett | Garn | Nune | Bam Bam

L-L-Listen up!

Uh uh uh na na na
Uh uh uh na na na
Uh uh uh na na na
na na na na (Candy Mafia!)

Bahng tee tur mai ao jai sai
bahng tee tur gor doo ning pai
Bahng wun poot dtah ruk ruk ruk dtae mai hen ja tum arai
Yahk jur tur gor mai chaup yoo
laeo yung bauk wah I miss you (say what)
Mai koey ja mah tum seung seung hey boy what you can do?

Meuan ruk mee kwahm wahn tee dtum pai
chun kor dteuan tur wai hahk plur pai
Reep reep prup dtua gaun tee chun ja plian jai

Yahk mee kon ruk kon ao jai
mai ploy hai dtaung ngao jai boy boy
Tah ruk chun take kare eek noy yah mua dtae choey chah
Yahk ja ruk dtaung ao jai
perm kwahm wahn hai hua jai took welah
Na na na tur chuay chun noy yah ploy hai kwahm ruk low sugar

Lung lung tur doo ahgahn nuk
chun chaup arai tur mai roo
Welah tee chun noy noy noy hey boyfriend where are you?

Meuan ruk mee kwahm wahn tee dtum pai
chun kor dteuan tur wai hahk plur pai
Reep reep prup dtua gaun tee chun ja plian jai

Yahk mee kon ruk kon ao jai
mai ploy hai dtaung ngao jai boy boy
Tah ruk chun take kare eek noy yah mua dtae choey chah
Yahk ja ruk dtaung ao jai
perm kwahm wahn hai hua jai took welah
Na na na tur chuay chun noy yah ploy hai kwahm ruk low sugar

Meuan ruk mee kwahm wahn tee dtum pai
chun kor dteuan tur wai hahk plur pai
Reep reep prup dtua gaun tee chun ja plian jai

Yahk mee kon ruk kon ao jai
mai ploy hai dtaung ngao jai boy boy
Tah ruk chun take kare eek noy yah mua dtae choey chah
Yahk ja ruk dtaung ao jai
perm kwahm wahn hai hua jai took welah
Na na na tur chuay chun noy yah ploy hai kwahm ruk

Yahk mee kon ruk kon ao jai
mai ploy hai dtaung ngao jai boy boy
Tah ruk chun take kare eek noy yah mua dtae choey chah
Yahk ja ruk dtaung ao jai
perm kwahm wahn hai hua jai took welah
Na na na tur chuay chun noy yah ploy hai kwahm ruk low sugar

Uh uh uh na na na
Uh uh uh na na na
Uh uh uh na na na
na na na na

Candy Mafia – Mafia

Nett | Garn | Nune | Bam Bam

Hey You Know,
What’s The Candy Mafia?
Haha Check This Sounds,
C’mon! Let’s Go!!

C-Mafia Hey Hey,
Sounds So Clear,
Break It Down

yaak dteuan ter hai rap fang
Taa ter yang mai roo
Waa taew nee na chan doo Lae koi kum yoo na
aat mee pai maa teung jai
Taa ter nan mai fang
Taa long dee gor ra-wang Dieow ja maa waa mai dteuan

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

ja maa gep hai tuk wan
Dtriam rak nan ao wai
Jaai dee dee gor laew bpai Jai mai dtong bop cham
ja doo lae hai niap loie ngoie
Naa jong dtaa chan
Ter kon dieow tee chan-nan Gep kaa doo lae bpen rak

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

C-Mafia Hey Hey,
Sounds So Clear,
Break It Down
Hey Girls Say 1,2,3 aha!

C to da A. N. D. Y. Mafia
Yaa maa kat keun yaa maa feun No Way
Dtriam dtua wai hai prom chan
Ja mai bploi pror cha-nan ter Dtong yom chan OKAY
Ying kao glaang hua jai tam ter soh-say
Taa dtok-long bplong jai gor yaa lang-lay
I Just Wanna Be Your Girl
So What Do You Think About That?

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

Candy Mafia – What A Friend Can’t Say

Milk | Nett | Garn | Nune | Bam Bam

uuuuu .. ooh~
uuuuu yeah~

Tee mai pen meuan derm tee mai pen meuan koey
Tee peuan tur kon nee doo plaek pai
Tur mai dtaung huang chun mai dai groht
Kaup koon tee tur yung tahm tai

Ying tur mah son jai ying tur mah tahm gun
Mun ying tum hai chun mun wun wai
Poot mai dai rauk poot mai koy auk
Yah loey yah tahm gun dai mai

Yahk rabai took reuang hai tur dai roo
Dtae peuan gun gor mee reuang neung tee bauk tur mai dai

(Nett/Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett/Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn/Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn/Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Tah mai chai peuan tur tah mai pen peuan gun
Chun gor kong bauk dai took took yahng
Glua wah poot pai laeo dtaung sia jai
Tah tur mai meuan derm gup chun

Yahk rabai took reuang hai tur dai roo
Dtae peuan gun gor mee reuang neung tee bauk tur mai dai no oh~

(Nett/Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett/Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn/Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn/Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Close your eyes close your ears boy
Cause you don’t wanna hear Tur tum hai jai chun plia
Tur tum hai chun mai clear Tur tum hai chun nun fear
tee ja sia tur pai Oh baby I swear
Oh boy cause you don’t wanna hear it
Tur tum hai chun roo seuk pit kit dai gup peuan tee sanit
Kit pai gor kong mai mee sit kae kor raung tur yah jum pit
Lae laung gep pai kit doo pror jai (Garn/Nune) chun kit arai gup tur

(Nett/Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett/Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn/Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn/Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Tur mai dtaung roo mun rauk na
chun glua wah rao tai

Candy Mafia – Cliché

Milk | Nett | Garn | Bam Bam

Let me do what I does

I’mma get litt I’mma flip the script
I’mma make wave that will sink the ship
Shake things up CM style
Cross dat man then let’s get wild
Let’s get wild, let’s get wild
I do what I does and I move the crowd
If you think you can keep up.
Lets turn this mother out

We came here to dance the night away
We gonna rock the house
We gonna dance until the wall comes down
Don’t care what nobody has to say-a
Just gonna let it flow
Come on everybody lets go now

I’mma Get in my ride I’mma Get loose on my goose tonight
I’m Gonna have some fun
Party all night until the sun comes up
Have a Cliche, that’s okay
I do it my way that’s whats up
That’s whats up, that’s whats up
I’m in this B I don’t give a fuck

ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~

This for the car through the place boom boom
This for the club with the packed out room
In a minute I’mma push yah to the limit
Pedal to the metal here we go vroom vroom

(Milk/Garn) Here we go vroom vroom Here we go vroom vroom
Pedal to the metal (Garn/Bam Bam) here we go vroom vroom
So if you think you can keep up
D-D-Drop that boom!

We came here to dance the night away
We gonna rock the house
We gonna dance until the wall comes down
Don’t care what nobody has to say-a
Just gonna let it flow
Come on everybody lets go now

I’mma Get in my ride I’mma Get loose on my goose tonight
I’m Gonna have some fun
Party all night until the sun comes up
Have a Cliche, that’s okay
I do it my way that’s whats up
That’s whats up, that’s whats up
I’m in this B I don’t give a fuck

ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~

We own the night let the party begin
Throw up your hands lets get live
Oh when we get it started we all come alive
You know its on tonight Oh oh oh

We came here to dance the night away
We gonna rock the house
We gonna dance until the wall comes down
Don’t care what nobody has to say-a
Just gonna let it flow
Com’on everybody lets go now

I’mma Get in my ride I’mma Get loose on my goose tonight
I’m Gonna have some fun
Party all night until the sun comes up
Have a Cliche, that’s okay
I do it my way that’s whats up
That’s whats up, that’s whats up
I’m in this B I don’t give a fuck

ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~
ah ah ooh woah, ah ah ooh woah~

Candy Mafia – Honey Honey

Milk | Nett | Garn | Nune | Bam Bam

Ay Ay, Ay yeah~
Listen to this music

Roo chun gor roo wah tur gor roo (Hey~ Oh~)
Roo wah chun roo wah tur na roo arai (Oh~)
Mai yahk hai sia welah gor loey bauk tur ao wai (Woo~)

Here we go!

Na na na na na na na na na na Na na na na na
Oh oh oh oh
Na na na na na na na na na na Na na na na na
Oh oh oh oh

Look in to my eyes laeo tur gor kong kao jai
wah krai tee yoo kahng nai
Gor roo dai mai yahk loey
Tee chun auk pai jur took wun tee dai kooey gun tung
keun mun keu arai
Yah glaeng tum mai roo loey

Roo chun gor roo wah tur gor roo
Roo wah chun roo wah tur na roo arai
Mai yahk hai sia welah gor loey bauk tur ao wai

I wanna be your honey honey honey everyday all night
Honey honey honey hai mun choom chin hua jai
Tah hak mai rop guan hai tur chuay chun dai mai
I wanna be your honey honey honey everyday all night
Honey honey honey hai mun ob oon hua jai
Tah tur kit meuan gun gor rerm gun loey dee mai
Yah ploy hai chun dtaung ror nahn

Kon mun mee ahgahn chut jen sadaeng auk mah chut
jen kong mai yahk yen
Mai hen ja dtong dao loey
Kon tee chun yahk jur took wun kon tee yahk fun took
keun tur kit wah krai
Mai hen ja dtaung tahm loey

You don’t have to ask me baby
Cause now you driving me crazy
Gor loey yahk pen your honey
pen your sweetie what you think baby?
Ja koy mah ao jai doo lae ao jai sai
Gor yahk roo wah koon ja wah ngai tah say no
gor seng pai dtae tah all right gor diao ja jut hai

Roo chun gor roo wah tur gor roo
Roo wah chun roo wah tur na roo arai
Mai yahk hai sia welah gor loey bauk tur ao wai

I wanna be your honey honey honey everyday all night
Honey honey honey hai mun choom chin hua jai
Tah hak mai rop guan hai tur chuay chun dai mai
I wanna be your honey honey honey everyday all night
Honey honey honey hai mun ob oon hua jai
Tah tur kit meuan gun gor rerm gun loey dee mai

I wanna be your honey honey honey everyday all night (Yea~)
Honey honey honey hai mun choom chin hua jai (Your honey honey honey honey honey~)
Tah hak mai rop guan hai tur chuay chun dai mai
I wanna be your honey honey honey everyday all night
Honey honey honey hai mun ob oon hua jai
Tah tur kit meuan gun gor rerm gun loey dee mai
Yah ploy hai chun dtaung ror nahn (Oh~)

Na na na na na na na na na na Na na na na na (Oh~)
Oh oh oh oh (Oh~)
Na na na na na na na na na na Na na na na na
Oh oh oh oh (Woo~)

Candy Mafia – Alzheimer

Milk | Nett | Garn | Nune | Bam Bam

Bao, Bao bao bao
A ao ao

Hey what’s up Candy Mafia here
Chun gor kae peuan yung koy dteuan gor kao jai okay
Chun plur mai dai plae wah blur
Kuang kaen tur pai hai everybody jur

Maung rai hah tum kaun lae gor keuang tur
Gor pror chun nun jur dun hen tur pai maung krai
Yung tum dtua yahng gup koy mah koom
Krai mah room chun gor nah yuk sai

I don’t want like this
Yahk hai tur kao jai gun bahng
Ja mee gik guk gor chahng tur di
I still cry baby you kong kao jai

Bahng tee gor plur ping lai tur
Yahk ja jup meu hur yahk ja yoo glai glai
No no no peuan mai dai
Tah chun lum sen pai phrot tur jong kao jai

A a alzheimer tum samaung chun blur pai
Peuan ruk hahm pai ruk peuan leum tee mem dteuan wai
A a alzheimer mun gor loey plur ruk tur pai
Samaung koey jum tee nai I’m falling in love with you

You love me aht ja dee gor mai roo
Chun gor loey kit yahk hai tur laung pen faen chun doo
Hey boy gik gun suk noy
Chun wung wah tur kong mai ploy hai nung koy

One kiss one love gor kae nun por
Kong mai kor dai arai eek mahk mai
Lalala lalalalala
Oy poot pai mot lae ja yung ngai gor wah mah

I don’t want like this
Yahk hai tur kao jai gun bahng
Ja mee gik guk gor chahng tur di
I still cry baby you kong kao jai

Bahng tee gor plur ping lai tur
Yahk ja jup meu hur yahk ja yoo glai glai
No no no peuan mai dai
Tah chun lum sen pai phrot tur jong kao jai

A a alzheimer tum samaung chun blur pai
Peuan ruk hahm pai ruk peuan leum tee mem dteuan wai
A a alzheimer mun gor loey plur ruk tur pai
Samaung koey jum tee nai I’m falling in love with you

Mai yahk hai tur dtaung mah groht gun
Tee pen yahng nun pror mun in love (ahh~)
Wung kae ping hai tur mah in duay gun dai mai
Ja pen arai tee work
Woah woah woah

A a alzheimer tum samaung chun blur pai (oh woo~)
Peuan ruk hahm pai ruk peuan leum tee mem dteuan wai (bao bao)
A a alzheimer mun gor loey plur ruk tur pai (ahh~)
Samaung koey jum tee nai I’m falling in love with you
A a alzheimer tum samaung chun blur pai
Peuan ruk hahm pai ruk peuan leum tee mem dteuan wai (bao bao) (yeah~)
A a alzheimer mun gor loey plur ruk tur pai (woah woah~)
Samaung koey jum tee nai I’m falling in love with you

Bao, Bao bao bao
A ao ao
Bao, Bao bao bao
A ao ao