MilkShake – แห่ (SHARE)

Taton | Bam Bam | Kwanjai | Nene | Jinny

ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai hae
ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai share

roon mai iphone jon mah gai in trend
tah hen taeo yao bpai dtor bpai

rao dtit dtahm gun bpen un neung un dee
un nee sahmuk kee gun baep thai

(Kwanjai/Nene) krai bauk wah fin rao gor fin na (gor fin na)
(Kwanjai/Nene) kao bauk wah clean rao gor (clean na)
mai wah gos song gossip reuang buak reuang bit
oy tah krai rerm share gor hae loey

ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai hae
ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai share

ja hae la na na na ja hae la na na na ja hae la na na na come on
ja share la na na na ja share la na na na ja share la na na na come on

krai soht krai sing krai bpen kao ting krai
kwahm ruk wing wai gwah 4G

tah huang bahng kon laeo dtaung ton took jai
dtahm grasae lai bpai gor nook dee

(Taton/Bam Bam) krai bauk wah fin rao gor fin na (gor fin na)
(Taton/Bam Bam) kao bauk wah clean rao gor (clean na)
mai wah gos song gossip reuang buak reuang bit
oy tah krai rerm share gor hae loey

ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai hae
ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai share

ja hae la na na na ja hae la na na na ja hae la na na na come on
ja share la na na na ja share la na na na ja share la na na na come on

kao wah gun wah tah hai chik puak chill chill
mai strict dtaung tum dtua slow life
Teung dtaun kao chuang mai mee chai gor mai hen
bpen rai kae slide low low

ao la na ao la na ao la na ao la na
ao la na ao la na ao la na ao la na
ao la na ao la na ao la na ao la na ao la na

ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai hae
ao la woey ao la wah arai mai arai mah
puak rao gor dtahm dtahm dtahm bpai share

ja hae la na na na ja hae la na na na ja hae la na na na come on
ja share la na na na ja share la na na na ja share la na na na come on

Advertisement