Candy Mafia – Mafia

Nett | Garn | Nune | Bam Bam

Hey You Know,
What’s The Candy Mafia?
Haha Check This Sounds,
C’mon! Let’s Go!!

C-Mafia Hey Hey,
Sounds So Clear,
Break It Down

yaak dteuan ter hai rap fang
Taa ter yang mai roo
Waa taew nee na chan doo Lae koi kum yoo na
aat mee pai maa teung jai
Taa ter nan mai fang
Taa long dee gor ra-wang Dieow ja maa waa mai dteuan

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

ja maa gep hai tuk wan
Dtriam rak nan ao wai
Jaai dee dee gor laew bpai Jai mai dtong bop cham
ja doo lae hai niap loie ngoie
Naa jong dtaa chan
Ter kon dieow tee chan-nan Gep kaa doo lae bpen rak

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

C-Mafia Hey Hey,
Sounds So Clear,
Break It Down
Hey Girls Say 1,2,3 aha!

C to da A. N. D. Y. Mafia
Yaa maa kat keun yaa maa feun No Way
Dtriam dtua wai hai prom chan
Ja mai bploi pror cha-nan ter Dtong yom chan OKAY
Ying kao glaang hua jai tam ter soh-say
Taa dtok-long bplong jai gor yaa lang-lay
I Just Wanna Be Your Girl
So What Do You Think About That?

Yom maa bpen kon Yoo nai kwaam doo lae
Yom hai mee kon koi kae Yom bpen dek hai
chan tuh… Sa tuh
tuk ja gra-jaai Kwaam dieow daai ja gra-jerng
Kum lae gor gan Yaak hai mee yaak hai mee dtae
Kwaam raang rerng… Cheua chan sa dee-dee

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

Don’t You Move Don’t You Move
Haam ter kat keun dai dai
Yeun maa si yeun maa si
Gor kaa kum krong ter ngai
Don’t You Move Don’t You Move
Kor kae kwaam rak nai jai
Taa mai cheua Dieow ying hai
Ying duay jai Bang! Bang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s