Girls’ Generation – Divine

TaeYeon | Jessica | Sunny | Tiffany | HyoYeon | Yuri | SooYoung | Yoona | Seohyun

Uuh~ uh~ Ahaa~ ah~

amanemelo no ke kimochiwa taiya tsuyulete
yo akaru tokiyalu togashiteteru

tada tachi hara kora crossroad michi shiru naru starlight
ne ashitete hoshi ino i kukiba shiwo

ddo nani tokute
kuchi kesowo demo
taeun neyouba teru
kora kada destiny

(Taeyeon/Yuri/Sooyoung) totoro kiwozu ara da mino mirude
(Taeyeon/Yuri/Sooyoung) murokute chii sanawatashi da kedo
(Sunny/Seohyun) una saa kitto warete sokoni michi tsukuru
ichi no hika we can be divine hoo

hiya taksuchino uwa ono hadashite aru ite youku
anata wa move kuno nika tto saa ni naru
(you’re always by my side)
hitoride oma lema moni taeya ubekushite tte awu
anota wata deyo urinmo wastashiteru

tachimo tadeyoku
o kim mufertuni
anata tona laba
tsuyou kunareru

(Hyoyeon/Yoona/Seohyun) kowaimo nonado nakata hazunanai
(Hyoyeon/Yoona/Seohyun) meimawa anatawa woshiani tokoani
(Jessica/Tiffany) kumono tuskiba hikari taerususono himattewa
sayonarawa iwanaide

sore sore no michi
hiraku tasunokei
kihitto mousuno desho kono negai
tomoni ayounamichino rewo
akashini shiyo ainni we are always one
We are always one (ooh~ oh woah~)

todoru kuyona arana miyo wani
washitachi nani kakeki kitoyu no daro
kono kounamo soutto yori soui mukaeyo (woah~)
shi einjiteru we can be divine

Oh mouiwa hitto, we can be divine

One thought on “Girls’ Generation – Divine

  1. In the video it show’s Taeyeon singing the (woah~) and it also shows Taeyeon singing (you’re always by my side) I do hear Tiffany though but it could be Taeyeon because it gives her enough time to sing that whole part both (woah~) and (you’re always by my side) before she has to sing her other parts “shi einjiteru” and “hitoride oma lema moni taeya ubekushite tte awu anota wata deyo urinmo wastashiteru” The video doesn’t show Tiffany moving her lips at all for both (woah~) and (you’re always by my side) The whole song shows each member for when she sings. So that makes me think it isn’t Tiffany singing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s